ជូនពរឆ្នាំថ្មី

យើង Haitung សារធាតុគីមី CO ។ , LTD សូមជូនពរអ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកមានសុខភាពល្អមានទ្រព្យសម្បត្តិឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ 2019!


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: មករា-01-2019