ගැන HAITUNG ෙකම්

 • මූලෝපායික සහකරු

  මූලෝපායික සහකරු

  විනිල් ඇසිටේට් නිපදවේ නිෂ්පාදන සඳහා සයිනොපෙක් expecially මූලෝපායික සහකරු.
 • නිෂ්පාදක

  නිෂ්පාදක

  විනිල් ඇසිටේට මොනමරය (VAM) වෘත්තීය සැපයුම්කරු, පොලීවයනයිල් මත්පැන් (PVA), ඊවා ඉමල්ෂන් සහ PVA කෙඳි නිෂ්පාදන.
 • සැපයුම්කරු

  සැපයුම්කරු

  සයිනොපෙක් ශක්තිමත් හැකියාව මත රඳා පවතී, අපි රටවල් 60 කට වඩා වැඩි කිරීමට නිෂ්පාදන සැපයීම ස්ථායී වේ.

විශේෂාංගය නිෂ්පාදන

අපි සේවය කර්මාන්ත